Tài khoản của bạn đã được tạo

Website crm.loyaltyplus.com.vn đã được cài đặt thành công trên server! Hãy xóa file default.php từ thư mục public_html rồi upload website của bạn lên bằng FTP hoặc trình Quản lý file.

Đây là danh sách file trong thư mục public_html